Storic

Dla akcjonariuszy

[27.09.2021]

Zawiadomienie Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji serii E

Zarząd Storic S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 732762 („Spółka”), na podstawie art. 434 i 435 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400.000,00 (czterystu tysięcy 00/100) złotych, poprzez emisję 4.000.000,00 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitałowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, na zasadach subskrypcji zamkniętej została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.09.2021 r.
 2. Kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę 400.000,00 (czterysta tysięcy 00/100) złotych.
 3. Prawu poboru podlega 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 0,10 (dziesięć groszy) złotych.
 5. Dzień prawa poboru Akcji Serii E został zakreślony na dzień 27.09.2021 r. Akcjonariusze mają prawo do poboru Akcji Serii E proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji. Subskrybentom nie będą przysługiwać ułamkowe części akcji. Jeżeli subskrybentowi miałaby przypaść niecałkowita liczba akcji, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 6. Wykonanie pierwszego prawa poboru („Pierwsze Prawo Poboru”) następuje przez złożenie zapisu na Akcje Serii E sporządzonego w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę, w dwóch egzemplarzach (jeden dla subskrybenta, jeden dla Spółki), z jednoczesnym dokonaniem wpłaty na Akcje Serii E objęte złożonym zapisem. Zapisów dokonuje się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki pod adresem URL: https://storic.pl/dla-akcjonariuszy/.
 7. Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane w siedzibie Spółki przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00. Wpłaty na Akcje Serii E powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez: Alior Bank nr 02 2490 0005 0000 4530 8875 2621 w wysokości 0,10 zł za każdą akcję. Zapłata za akcje winna nastąpić do dnia złożenia zapisu. Zapłata za akcje może nastąpić również w ten sposób, że Spółka potrąci przysługującą jej wierzytelność z tytułu należnej wpłaty na akcje z wierzytelnością akcjonariusza wobec Spółki.
  Jeżeli w wyniku składania zapisów w wykonaniu Pierwszego Prawa Poboru nie wszystkie Akcje Serii E zostaną subskrybowane, Zarząd Spółki zawiadomi o drugim terminie poboru pozostałych Akcji Serii E. Za niesubskrybowane uważa się również ułamkowe części akcji, które nie przysługują subskrybentom w ramach Pierwszego Prawa Poboru.
  Skutkiem niewykonania Pierwszego Prawa Poboru lub nieuiszczenia należnych wpłat na akcje, będzie ponowne zaoferowanie Akcji Serii E niesubskrybowanych w pierwszym terminie wszystkim akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru, w trybie art. 435 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Zapisujący się na Akcje Serii E przestają być zapisem związani, jeżeli emisja Akcji Serii E nie zostanie ogłoszona do zarejestrowania do dnia 24.03.2022 r.
 9. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru w ramach pierwszego terminu poboru akcji w terminie trzech tygodni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
 10. Przydział Akcji Serii E zostanie ogłoszony nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E: Pobierz tutaj >>

 

[30.08.2021]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000732762 (Spółka) zawiadamia, iż zwołuje na dzień 24.09.2021 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej położonej na parterze budynku w Warszawie przy ul. Białostockiej 22 w lokalu 1 H, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Witoldowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Chojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 07.12.2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi Twardakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 6.10.2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Krzysztofowi Cisło absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 06.10.2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Ryszardowi Diemko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2020 r. do 9.07.2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E. Proponowany termin dnia poboru – 27.09.2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 zdanie drugie KSH Zarząd Spółki wskazuje, że zmiana statutu Spółki nastąpi wyłącznie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E. W związku z tym proponuje się, aby dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 statutu Spółki o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.416,80 zł (dwieście czterdzieści sześć czterysta szesnaście i osiemdziesiąt groszy) dzieli się na:

 1. 1.975.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 2. 394.382 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 3. 94.786 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda”.

proponowane jest nowe, następujące:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 646.416, 80 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych i 80/100) oraz dzieli się na:

 1. 1.975.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 2. 394.382 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 3. 94.786 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 4. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda”.

 

[17.06.2021]

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 czerwca 2021 roku

Zarząd Storic S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 732762 (Spółka), ogłasza o uzupełnieniu, na wniosek akcjonariuszy Spółki zgłoszony w trybie w trybie art. 401 KSH, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 czerwca 2021 roku, godz. 10.00 przy ul. Białostocka 22 lok 1 H, ogłoszonego w MSiG nr 101/2021 z dnia 27 maja 2021 roku (NWZ), polegającym na dodaniu do porządku obrad po punkcie 4 punktów 5-9 o następującej treści:

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH.
7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie art. 390 § 2 KSH.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 385 § 6 KSH.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W związku z powyższym uzupełnieniem porządku obrad, zmianie uległ również numeracja dotychczasowych punktów „5-11” porządku obrad na punkt „10-16”. Uzupełniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia spółki Storic S.A. (Spółka).
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie art. 390 § 2 KSH.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 385 § 6 KSH.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Szymczaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań Zarządu Spółki w zakresie prac nad przygotowaniem Spółki do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Zarządu.
 15. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu.
 16. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji Akcjonariuszom Spółki w przedmiocie stanu finansów Spółki, wysokości i struktury zadłużenia Spółki oraz kluczowych umów zawartych przez Spółkę w latach 2018–2021, a także umów jakie Spółka zawarła z członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi osobowo z członkami organów Spółki w latach 2018 – 2020.

Zarząd Spółki informuje, iż uzupełniony porządek obrad NWZ został ogłoszony w MSiG nr 115/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku.

 

[26.05.2021]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (Spółka) zawiadamia iż zwołuje na 22 czerwca 2021 o godz. 10.00 przy ul. Białostocka 22 lok 1 H Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STORIC S.A. (Spółka).
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Szymczaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań Zarządu Spółki w zakresie prac nad przygotowaniem Spółki do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Zarządu.
 10. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu.
 11. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji Akcjonariuszom Spółki w przedmiocie stanu finansów Spółki, wysokości i struktury zadłużenia Spółki oraz kluczowych umów zawartych przez Spółkę w latach 2018 – 2021, a także umów jakie Spółka zawarła z członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi osobowo z członkami organów Spółki w latach 2018 – 2020.

 

[24.02.2021]

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na przekazanie dokumentów akcji mailowo: marcin.szymczak@storic.pl

 

[21.01.2021]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na przekazanie dokumentów akcji mailowo: marcin.szymczak@storic.pl

 

[28.12.2020]

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na przekazanie dokumentów akcji mailowo: marcin.szymczak@storic.pl.

 

[02.12.2020]

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na przekazanie dokumentów akcji mailowo: marcin.szymczak@storic.pl

 

[02.11.2020]

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki Storic S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732762 (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na przekazanie dokumentów akcji mailowo: marcin.szymczak@storic.pl